念奴娇

作者:范成大

念奴娇原文及朗读

吴波浮动,看中流翻月,半江金碧。
醉舞空明三万顷,不管娥愁寂。
指点琼楼,凭虚有路,鲸背横东极。
水云飘荡,阑干千丈无力。
家世回首沧洲,烟波渔钓,有鸱夷仙迹。
一笑闲身游物外,来访扁舟消息。
天上今宵,人间此地,我是风前客。
涛生残夜,鱼龙惊听横笛。

念奴娇拼音版

wú bō fú dòng, kàn zhòng liú fān yuè, bàn jiāng jīn bì
zuì wǔ kōng míng sān wàn qǐng, bù guǎn é chóu jì
zhǐ diǎn qióng lóu, píng xū yǒu lù, jīng bèi héng dōng jí
shuǐ yún piāo dàng, lán gān qiān zhàng wú lì
jiā shì huí shǒu cāng zhōu, yān bō yú diào, yǒu chī yí xiān jī
yī xiào xián shēn yóu wù wài, lái fǎng piān zhōu xiāo xī
tiān shàng jīn xiāo, rén jiān cǐ dì, wǒ shì fēng qián kè
tāo shēng cán yè, yú lóng jīng tīng héng dí

66068诗词网