满庭芳

作者:

满庭芳原文及朗读

麦秀连云,桑枝重绿,史君佳政流传。
凤衔丹诏,来自九重天。
千里欢腾祖帐,棠阴外、多少攀辕。
津亭路,如五鼓,难驻邓侯船。
光华,家世事,门中列戟,圯上遗编。
况建炎勋业,图画凌烟。
此去朝端济美,看平步、两两台躔。
须知道,中兴盛治,主圣赖臣贤。

满庭芳拼音版

mài xiù lián yún, sāng zhī zhòng lǜ, shǐ jūn jiā zhèng liú chuán
fèng xián dān zhào, lái zì jiǔ zhòng tiān
qiān lǐ huān téng zǔ zhàng, táng yīn wài duō shǎo pān yuán
jīn tíng lù, rú wǔ gǔ, nán zhù dèng hóu chuán
guāng huá, jiā shì shì, mén zhōng liè jǐ, yí shàng yí biān
kuàng jiàn yán xūn yè, tú huà líng yān
cǐ qù cháo duān jì měi, kàn píng bù liǎng liǎng tái chán
xū zhī dào, zhōng xīng shèng zhì, zhǔ shèng lài chén xián

66068诗词网