念奴娇

作者:张孝祥

念奴娇原文及朗读

星沙初下,望重湖远水,长云漠漠。
一叶扁舟谁念我,今日天涯飘泊。
平楚南来,大江东去,处处风波恶。
吴中何地,满怀俱是离索。
常记送我行时,绿波亭上,泣透青头薄。
樯燕低飞人去后,依旧湘城帘幕。
不尽山川,无穷烟浪,辜负秦楼约。
渔歌声断,为君双泪倾落。

念奴娇拼音版

xīng shā chū xià, wàng zhòng hú yuǎn shuǐ, cháng yún mò mò
yī yè piān zhōu shuí niàn wǒ, jīn rì tiān yá piāo bó
píng chǔ nán lái, dà jiāng dōng qù, chǔ chù fēng bō è
wú zhōng hé dì, mǎn huái jù shì lí suǒ
cháng jì sòng wǒ xíng shí, lǜ bō tíng shàng, qì tòu qīng tóu báo
qiáng yàn dī fēi rén qù hòu, yī jiù xiāng chéng lián mù
bù jìn shān chuān, wú qióng yān làng, gū fù qín lóu yuē
yú gē shēng duàn, wèi jūn shuāng lèi qīng luò

66068诗词网