醉蓬莱

作者:李处全

醉蓬莱原文及朗读

政馀春眷眷,首夏,清和时候。
晓色,瑞霭凝轩牖。
着子青梅,袅枝红药,物物俱情厚。
绿倚朱弦,檀槽铁拨,华堂称寿。
季父高怀,庆锺吾姊,富贵长年,自应兼有。
更看诸郎,谢砌芝兰秀。

醉蓬莱拼音版

zhèng yú chūn juàn juàn, shǒu xià, qīng hé shí hòu
xiǎo sè, ruì ǎi níng xuān yǒu
zhe zi qīng méi, niǎo zhī hóng yào, wù wù jù qíng hòu
lǜ yǐ zhū xián, tán cáo tiě bō, huá táng chēng shòu
jì fù gāo huái, qìng zhōng wú zǐ, fù guì cháng nián, zì yīng jiān yǒu
gèng kàn zhū láng, xiè qì zhī lán xiù

66068诗词网