谒金门

作者:吕胜己

谒金门原文及朗读

芳思切,旧事不堪重说。
浓露凝香花喷血。
花心双蛱蝶。
燕语莺啼都歇。
又过清明时节。
记得离歌三两阕。
未歌先哽咽。

谒金门拼音版

fāng sī qiè, jiù shì bù kān zhòng shuō
nóng lù níng xiāng huā pēn xuè
huā xīn shuāng jiá dié
yàn yǔ yīng tí dōu xiē
yòu guò qīng míng shí jié
jì de lí gē sān liǎng què
wèi gē xiān gěng yè

66068诗词网