西江月

作者:赵长卿

西江月原文及朗读

水满平塘过雨,洗妆红褪芙蕖。
绿荷美影荫龟鱼。
无限闲中景趣。
潇洒高堂邃馆,那堪左右图书。
凌云赋得似相如。
多少风流态度。

西江月拼音版

shuǐ mǎn píng táng guò yǔ, xǐ zhuāng hóng tuì fú qú
lǜ hé měi yǐng yīn guī yú
wú xiàn xián zhōng jǐng qù
xiāo sǎ gāo táng suì guǎn, nà kān zuǒ yòu tú shū
líng yún fù dé shì xiàng rú
duō shǎo fēng liú tài dù

66068诗词网