水调歌头

作者:辛弃疾

水调歌头原文及朗读

带湖吾甚爱,千丈翠奁开。
先生杖屦无事,一日走千回。
凡我同盟鸥鸟,今日既盟之后,来往莫相猜。
白鹤在何处,尝试与偕来。
破青萍,排翠藻,立苍苔。
窥鱼笑汝痴计,不解举吾杯。
废沼荒丘畴昔,明月清风此夜,人世几欢哀。
东岸绿阴少,杨柳更须栽。

水调歌头拼音版

dài hú wú shén ài, qiān zhàng cuì lián kāi
xiān shēng zhàng jù wú shì, yī rì zǒu qiān huí
fán wǒ tóng méng ōu niǎo, jīn rì jì méng zhī hòu, lái wǎng mò xiāng cāi
bái hè zài hé chǔ, cháng shì yǔ xié lái
pò qīng píng, pái cuì zǎo, lì cāng tái
kuī yú xiào rǔ chī jì, bù jiě jǔ wú bēi
fèi zhǎo huāng qiū chóu xī, míng yuè qīng fēng cǐ yè, rén shì jǐ huān āi
dōng àn lǜ yīn shǎo, yáng liǔ gèng xū zāi

66068诗词网