声声慢

作者:辛弃疾

声声慢原文及朗读

开元盛日,天上栽花,月殿桂影重重。
十里芬芳,一枝金粟玲珑。
管弦凝碧池上,记当时、风月愁侬。
翠华远,但江南草木,烟锁深宫。
只为天姿冷澹,被西风酝酿,彻骨香浓。
枉学丹蕉,叶展偷染娇红。
道人取次装束,是自家、香底家风。
又怕是,为凄凉、长在醉中。

声声慢拼音版

kāi yuán shèng rì, tiān shàng zāi huā, yuè diàn guì yǐng chóng chóng
shí lǐ fēn fāng, yī zhī jīn sù líng lóng
guǎn xián níng bì chí shàng, jì dāng shí fēng yuè chóu nóng
cuì huá yuǎn, dàn jiāng nán cǎo mù, yān suǒ shēn gōng
zhǐ wèi tiān zī lěng dàn, bèi xī fēng yùn niàng, chè gǔ xiāng nóng
wǎng xué dān jiāo, yè zhǎn tōu rǎn jiāo hóng
dào rén qǔ cì zhuāng shù, shì zì jiā xiāng dǐ jiā fēng
yòu pà shì, wèi qī liáng zhǎng zài zuì zhōng

66068诗词网