六么令

作者:辛弃疾

六么令原文及朗读

倒冠一笑,华发玉簪折。
阳关自来凄断,却怪歌声滑。
放浪儿童归舍,莫恼比邻鸭。
水连山接。
看君归兴,如醉中醒、梦中觉。
江上吴侬问我,一一烦君说。
坐客尊酒频空,剩欠真珠压。
手把鱼竿未稳,长向沧浪学。

六么令拼音版

dào guān yī xiào, huá fà yù zān zhé
yáng guān zì lái qī duàn, què guài gē shēng huá
fàng làng ér tóng guī shě, mò nǎo bǐ lín yā
shuǐ lián shān jiē
kàn jūn guī xìng, rú zuì zhōng xǐng mèng zhōng jiào
jiāng shàng wú nóng wèn wǒ, yī yī fán jūn shuō
zuò kè zūn jiǔ pín kōng, shèng qiàn zhēn zhū yā
shǒu bà yú gān wèi wěn, zhǎng xiàng cāng láng xué

66068诗词网