青玉案

作者:辛弃疾

青玉案原文及朗读

东风夜放花千树。
更吹落、星如雨。
宝马雕车香满路。
凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。
蛾儿雪柳黄金缕。
笑语盈盈暗香去。
众里寻他千百度。
蓦然回首,那人却在,□□阑珊处。

青玉案拼音版

dōng fēng yè fàng huā qiān shù
gèng chuī luò xīng rú yǔ
bǎo mǎ diāo chē xiāng mǎn lù
fèng xiāo shēng dòng, yù hú guāng zhuǎn, yī yè yú lóng wǔ
é ér xuě liǔ huáng jīn lǚ
xiào yǔ yíng yíng àn xiāng qù
zhòng lǐ xún tā qiān bǎi dù
mò rán huí shǒu, nà rén què zài, lán shān chù

66068诗词网