减字木兰花

作者:辛弃疾

减字木兰花原文及朗读

昨朝官告。
一百五年村父老。
更莫惊疑。
刚道人生七十稀。
使君喜见。
恰限华堂开寿宴。
问寿如何。
百代儿孙拥太婆。

减字木兰花拼音版

zuó cháo guān gào
yī bǎi wǔ nián cūn fù lǎo
gèng mò jīng yí
gāng dào rén shēng qī shí xī
shǐ jūn xǐ jiàn
qià xiàn huá táng kāi shòu yàn
wèn shòu rú hé
bǎi dài ér sūn yōng tài pó

66068诗词网