祝英台・祝英台近

作者:程垓

祝英台・祝英台近原文及朗读

坠红轻,浓绿润,深院又春晚。
睡起厌厌,无语小妆懒。
可堪三月风光,五更魂梦,又都被、杜鹃催攒。
怎消遣。
人道愁与春归,春归愁未断。

祝英台・祝英台近拼音版

zhuì hóng qīng, nóng lǜ rùn, shēn yuàn yòu chūn wǎn
shuì qǐ yàn yàn, wú yǔ xiǎo zhuāng lǎn
kě kān sān yuè fēng guāng, wǔ gēng hún mèng, yòu dōu bèi dù juān cuī zǎn
zěn xiāo qiǎn
rén dào chóu yǔ chūn guī, chūn guī chóu wèi duàn

66068诗词网