满庭芳

作者:石孝友

满庭芳原文及朗读

修竹蓝,梅山耸翠,小小佳处西安。
从来闻说,今日还来看。
便好求田问舍,耳溪涧、目饱林峦。
争知道,尘缘未了,无计与盘桓。
小蛮。
应念处,弦孤么凤,镜掩孤鸾。
愁在见多情,素日闲闲。
早晚扁舟两桨,惊翠枕、云风湍。
从前去,殷勤细数,细数万重滩。

满庭芳拼音版

xiū zhú lán, méi shān sǒng cuì, xiǎo xiǎo jiā chù xī ān
cóng lái wén shuō, jīn rì hái lái kàn
biàn hǎo qiú tián wèn shě, ěr xī jiàn mù bǎo lín luán
zhēng zhī dào, chén yuán wèi liǎo, wú jì yǔ pán huán
xiǎo mán
yīng niàn chù, xián gū me fèng, jìng yǎn gū luán
chóu zài jiàn duō qíng, sù rì xián xián
zǎo wǎn piān zhōu liǎng jiǎng, jīng cuì zhěn yún fēng tuān
cóng qián qù, yīn qín xì shù, xì shù wàn zhòng tān

66068诗词网