清平乐

作者:韩玉

清平乐原文及朗读

梅花照雪。
浑似人清绝。
香叠绀螺双背结。
曾侍霓旌降节。
如今却向尘寰。
棋中寄个清闲。
纵使阿郎多病,也须偷画春山。

清平乐拼音版

méi huā zhào xuě
hún sì rén qīng jué
xiāng dié gàn luó shuāng bèi jié
céng shì ní jīng jiàng jié
rú jīn què xiàng chén huán
qí zhōng jì gè qīng xián
zòng shǐ ā láng duō bìng, yě xū tōu huà chūn shān

66068诗词网