水调歌头

作者:杨炎正

水调歌头原文及朗读

杖屦觅春色,行遍大江西。
访花问柳,都自无语欲成蹊。
不道七州三垒,今岁五风十雨,全是太平时。
征辔晚乘月,渔钓夜垂丝。
诗书帅,坐围玉,尘挥犀。
兴方不浅,领袖风月过花期。
只恐梅梢青子,已露调羹消息,金鼎待公归。
回首腾王阁,空对落霞飞。

水调歌头拼音版

zhàng jù mì chūn sè, xíng biàn dà jiāng xī
fǎng huā wèn liǔ, dōu zì wú yǔ yù chéng qī
bù dào qī zhōu sān lěi, jīn suì wǔ fēng shí yǔ, quán shì tài píng shí
zhēng pèi wǎn chéng yuè, yú diào yè chuí sī
shī shū shuài, zuò wéi yù, chén huī xī
xìng fāng bù qiǎn, lǐng xiù fēng yuè guò huā qī
zhǐ kǒng méi shāo qīng zǐ, yǐ lù tiáo gēng xiāo xī, jīn dǐng dài gōng guī
huí shǒu téng wáng gé, kōng duì luò xiá fēi

66068诗词网