念奴娇

作者:卢炳

念奴娇原文及朗读

好风明月,共芙蕖、占作人间三绝。
试问千花还□□,敢与英姿同列。
一曲千锺,凌云长啸,舒放愁肠结。
人生易老,莫教双鬓添雪。
回首蝇利蜗名,微官多误,自笑尘生袜。
争似玉人真妩媚,表里冰壶明洁。
露下寒生,参横斗转,又听胡笳发。
夜阑人静,一声清透云阙。

念奴娇拼音版

hǎo fēng míng yuè, gòng fú qú zhàn zuò rén jiān sān jué
shì wèn qiān huā hái, gǎn yǔ yīng zī tóng liè
yī qǔ qiān zhōng, líng yún cháng xiào, shū fàng chóu cháng jié
rén shēng yì lǎo, mò jiào shuāng bìn tiān xuě
huí shǒu yíng lì wō míng, wēi guān duō wù, zì xiào chén shēng wà
zhēng shì yù rén zhēn wǔ mèi, biǎo lǐ bīng hú míng jié
lù xià hán shēng, shēn héng dǒu zhuǎn, yòu tīng hú jiā fā
yè lán rén jìng, yī shēng qīng tòu yún quē

66068诗词网