青玉案

作者:

青玉案原文及朗读

苏公堤上西湖路。
柳外跃、青骢去。
多少韶华惊暗度。
南山游遍,北山归后,总是题诗处。
如今老矣伤春暮。
泽畔行吟漫寻句。
落拓情怀空自许。
小园芳草,短篱修竹,点点飞花雨。

青玉案拼音版

sū gōng dī shàng xī hú lù
liǔ wài yuè qīng cōng qù
duō shǎo sháo huá jīng àn dù
nán shān yóu biàn, běi shān guī hòu, zǒng shì tí shī chù
rú jīn lǎo yǐ shāng chūn mù
zé pàn xíng yín màn xún jù
luò tuò qíng huái kōng zì xǔ
xiǎo yuán fāng cǎo, duǎn lí xiū zhú, diǎn diǎn fēi huā yǔ

66068诗词网