水调歌头

作者:魏了翁

水调歌头原文及朗读

促织谁遣汝,唧唧不能休。
揽衣起观,四顾河汉淡如油。
露下南山荟蔚,风抹西湖菱芰,客感浩悠悠。
尚此推不去,岁寿两公侯。
自侯归,闲日月,几春秋。
东方千骑,何事白首去为州。
会有葛公清侣,携上神仙官府,玉案侍前旒。
却袖经纶手,归伴赤松游。

水调歌头拼音版

cù zhī shuí qiǎn rǔ, jī jī bù néng xiū
lǎn yī qǐ guān, sì gù hé hàn dàn rú yóu
lù xià nán shān huì wèi, fēng mǒ xī hú líng jì, kè gǎn hào yōu yōu
shàng cǐ tuī bù qù, suì shòu liǎng gōng hóu
zì hóu guī, xián rì yuè, jǐ chūn qiū
dōng fāng qiān qí, hé shì bái shǒu qù wèi zhōu
huì yǒu gé gōng qīng lǚ, xié shàng shén xiān guān fǔ, yù àn shì qián liú
què xiù jīng lún shǒu, guī bàn chì sōng yóu

66068诗词网