梁州令

作者:晏几道

梁州令原文及朗读

莫唱阳关曲。
泪湿当年金缕。
离歌自古最消魂,闻歌更在魂消处。
南楼杨柳多情绪。
不系行人住。
人情却似飞絮。
悠扬便逐春风去。

梁州令拼音版

mò chàng yáng guān qū
lèi shī dāng nián jīn lǚ
lí gē zì gǔ zuì xiāo hún, wén gē gèng zài hún xiāo chù
nán lóu yáng liǔ duō qíng xù
bù xì xíng rén zhù
rén qíng què shì fēi xù
yōu yáng biàn zhú chūn fēng qù

66068诗词网