贺新郎

作者:刘学箕

贺新郎原文及朗读

往事何堪说。
念人生、消磨寒暑,漫营裘葛。
少日功名频看镜,绿鬓未雪。
渐老矣、愁生华发。
国耻家雠何年报,痛伤神、遥望关河月。
悲愤积,付湘瑟。
人生未可随时别。
守忠诚、不替天意,自能符合。
误国诸人今何在,回首怨深次骨。
叹南北、久成离绝。
中夜闻鸡狂起舞,袖青蛇、戛击光磨铁。
三太息,皆空裂。

贺新郎拼音版

wǎng shì hé kān shuō
niàn rén shēng xiāo mó hán shǔ, màn yíng qiú gé
shǎo rì gōng míng pín kàn jìng, lǜ bìn wèi xuě
jiàn lǎo yǐ chóu shēng huá fà
guó chǐ jiā chóu hé nián bào, tòng shāng shén yáo wàng guān hé yuè
bēi fèn jī, fù xiāng sè
rén shēng wèi kě suí shí bié
shǒu zhōng chéng bù tì tiān yì, zì néng fú hé
wù guó zhū rén jīn hé zài, huí shǒu yuàn shēn cì gǔ
tàn nán běi jiǔ chéng lí jué
zhōng yè wén jī kuáng qǐ wǔ, xiù qīng shé jiá jī guāng mó tiě
sān tài xī, jiē kōng liè

66068诗词网