汉宫春

作者:葛长庚

汉宫春原文及朗读

潇洒江梅,似玉妆珠缀,密蕊疏枝。
霜风应是,不许蝶近蜂欺。
嫣然自笑,与山矾、共水仙期。
还亦有,青松翠竹,同今凛冽年时。
何事向人如恨,带苍苔,半倚临水荒篱。
孤山嫩寒放晓,尚忆前诗。

汉宫春拼音版

xiāo sǎ jiāng méi, shì yù zhuāng zhū zhuì, mì ruǐ shū zhī
shuāng fēng yìng shì, bù xǔ dié jìn fēng qī
yān rán zì xiào, yǔ shān fán gòng shuǐ xiān qī
hái yì yǒu, qīng sōng cuì zhú, tóng jīn lǐn liè nián shí
hé shì xiàng rén rú hèn, dài cāng tái, bàn yǐ lín shuǐ huāng lí
gū shān nèn hán fàng xiǎo, shàng yì qián shī

66068诗词网