沁园春

作者:冯取洽

沁园春原文及朗读

举世纷纷,风靡波流,名氛利埃。
有幽人嘉遁,长年修洁,寒花作伴,竟日徘徊。
餐荐夕英,杯迎朝露,世味何如此味哉。
扬扬蝶,尽弄芳来往,我又奚猜。
双溪约玉林梅。
拟真到庄门一扣开。
奈衢山风急,勒教回驾,横圹水弱,未许浮杯。
恨结停云,神驰落月,白雪风前忽堕来。
教儿唱,侑蓑翁一醉,无闷堪排。

沁园春拼音版

jǔ shì fēn fēn, fēng mǐ bō liú, míng fēn lì āi
yǒu yōu rén jiā dùn, cháng nián xiū jié, hán huā zuò bàn, jìng rì pái huái
cān jiàn xī yīng, bēi yíng zhāo lù, shì wèi hé rú cǐ wèi zāi
yáng yáng dié, jǐn nòng fāng lái wǎng, wǒ yòu xī cāi
shuāng xī yuē yù lín méi
nǐ zhēn dào zhuāng mén yī kòu kāi
nài qú shān fēng jí, lēi jiào huí jià, héng kuàng shuǐ ruò, wèi xǔ fú bēi
hèn jié tíng yún, shén chí luò yuè, bái xuě fēng qián hū duò lái
jiào ér chàng, yòu suō wēng yī zuì, wú mèn kān pái

66068诗词网