天香

作者:赵以夫

天香原文及朗读

蜀锦移芳,巫云散彩,天孙翦取相寄。
金屋看承,玉台凝盼,尚忆旧家风味。
生香绝艳,说不尽、天然富贵。
脸嫩浑疑看损,肌柔只愁吹起。
花神为谁着意。
把韶华、总归姝丽。
可是老来心事,不成春思。
却羡宫袍仙子。

天香拼音版

shǔ jǐn yí fāng, wū yún sàn cǎi, tiān sūn jiǎn qǔ xiāng jì
jīn wū kàn chéng, yù tái níng pàn, shàng yì jiù jiā fēng wèi
shēng xiāng jué yàn, shuō bù jìn tiān rán fù guì
liǎn nèn hún yí kàn sǔn, jī róu zhǐ chóu chuī qǐ
huā shén wèi shuí zhuó yì
bǎ sháo huá zǒng guī shū lì
kě shì lǎo lái xīn shì, bù chéng chūn sī
què xiàn gōng páo xiān zǐ

66068诗词网