满江红

作者:吴渊

满江红原文及朗读

投老未归,太仓粟、尚教蚕食。
家山梦、秋江渔唱,晚风牛笛。
别墅流风惭莫继,新亭老泪空成滴。
笑当年、君作主人翁,同为客。
紫燕泊,犹如昔。
青鬓改,难重觅。
记携手、同游此处,恍如前日。
且更开怀穷乐事,可怜过眼成陈迹。
把忧边、忧国许多愁,权抛掷。

满江红拼音版

tóu lǎo wèi guī, tài cāng sù shàng jiào cán shí
jiā shān mèng qiū jiāng yú chàng, wǎn fēng niú dí
bié shù liú fēng cán mò jì, xīn tíng lǎo lèi kōng chéng dī
xiào dāng nián jūn zuò zhǔ rén wēng, tóng wèi kè
zǐ yàn pō, yóu rú xī
qīng bìn gǎi, nán zhòng mì
jì xié shǒu tóng yóu cǐ chù, huǎng rú qián rì
qiě gèng kāi huái qióng lè shì, kě lián guò yǎn chéng chén jī
bǎ yōu biān yōu guó xǔ duō chóu, quán pāo zhì

66068诗词网