疏影

作者:吴潜

疏影原文及朗读

佳人步玉。
待月来弄影,天挂参宿。
冷透屏帏,清入肌肤,风敲又听檐竹。
前村不管深雪闭,犹自绕、枝南枝北。
算平生、此段幽奇,占压百花曾独。
闲想罗浮旧恨,有人正醉里,姝翠蛾绿。
梦断魂惊,几许清凉,却是千林梅屋。
鸡声野渡溪桥滑,又角引、戌楼悲曲。
怎得知、清足亭边,自在杖藜巾幅。

疏影拼音版

jiā rén bù yù
dài yuè lái nòng yǐng, tiān guà shēn xìu
lěng tòu píng wéi, qīng rù jī fū, fēng qiāo yòu tīng yán zhú
qián cūn bù guǎn shēn xuě bì, yóu zì rào zhī nán zhī běi
suàn píng shēng cǐ duàn yōu qí, zhàn yā bǎi huā céng dú
xián xiǎng luó fú jiù hèn, yǒu rén zhèng zuì lǐ, shū cuì é lǜ
mèng duàn hún jīng, jǐ xǔ qīng liáng, què shì qiān lín méi wū
jī shēng yě dù xī qiáo huá, yòu jiǎo yǐn xū lóu bēi qū
zěn de zhī qīng zú tíng biān, zì zài zhàng lí jīn fú

66068诗词网