念奴娇

作者:李曾伯

念奴娇原文及朗读

云胡不喜。
得抽脚篮中,安身局外。
世路风涛都历遍,几度眉攒心碎。
八尺藤床,二升粟饭,方寸恢馀地。
翻云覆雨,从伊造物儿戏。
不见刻木牵丝,鸡皮鹤发,弄罢寂无事。
随分风光堪领略,聊放疏狂些子。
刘项雌雄,跖颜修短,无彼亦无此。
茅檐高卧,不知春到花底。

念奴娇拼音版

yún hú bù xǐ
dé chōu jiǎo lán zhōng, ān shēn jú wài
shì lù fēng tāo dōu lì biàn, jǐ dù méi zǎn xīn suì
bā chǐ téng chuáng, èr shēng sù fàn, fāng cùn huī yú dì
fān yún fù yǔ, cóng yī zào wù ér xì
bú jiàn kè mù qiān sī, jī pí hè fà, nòng bà jì wú shì
suí fēn fēng guāng kān lǐng lüè, liáo fàng shū kuáng xiē zǐ
liú xiàng cí xióng, zhí yán xiū duǎn, wú bǐ yì wú cǐ
máo yán gāo wò, bù zhī chūn dào huā dǐ

66068诗词网