摸鱼儿

作者:赵崇

摸鱼儿原文及朗读

卷珠帘、几番花信。
轻寒犹自成阵。
一年芳事如朝梦,容易绿深红褪。
寒食近。
惟自有、断肠垂柳禁春困。
琐窗深静。
悄叠损缕衣,凝尘暗掩,金斗熨清润。
章台恨。
准拟芳期未稳。
旧游细把重忖。
鉴鸾钗凤平分久,留取年时心印。
谁与问。
待试写花笺,密寄教郎认。
妒香怜粉。
欲写却还羞,轻颦浅叹,字字揽方寸。

摸鱼儿拼音版

juǎn zhū lián jǐ fān huā xìn
qīng hán yóu zì chéng zhèn
yī nián fāng shì rú cháo mèng, róng yì lǜ shēn hóng tuì
hán shí jìn
wéi zì yǒu duàn cháng chuí liǔ jìn chūn kùn
suǒ chuāng shēn jìng
qiāo dié sǔn lǚ yī, níng chén àn yǎn, jīn dòu yùn qīng rùn
zhāng tái hèn
zhǔn nǐ fāng qī wèi wěn
jiù yóu xì bǎ zhòng cǔn
jiàn luán chāi fèng píng fēn jiǔ, liú qǔ nián shí xīn yìn
shuí yǔ wèn
dài shì xiě huā jiān, mì jì jiào láng rèn
dù xiāng lián fěn
yù xiě què hái xiū, qīng pín qiǎn tàn, zì zì lǎn fāng cùn

66068诗词网