法曲献仙音

作者:吴文英

法曲献仙音原文及朗读

落叶霞翻,败窗风咽,暮色凄凉深院。
瘦不关秋,泪缘轻别,情消鬓霜千点。
怅翠冷搔头燕,那能语恩怨。
紫箫远。
记桃根、向随春渡,愁未洗、铅水又将恨染。
粉缟涩离箱,忍重拈、灯夜裁翦。

法曲献仙音拼音版

luò yè xiá fān, bài chuāng fēng yàn, mù sè qī liáng shēn yuàn
shòu bù guān qiū, lèi yuán qīng bié, qíng xiāo bìn shuāng qiān diǎn
chàng cuì lěng sāo tóu yàn, nà néng yǔ ēn yuàn
zǐ xiāo yuǎn
jì táo gēn xiàng suí chūn dù, chóu wèi xǐ qiān shuǐ yòu jiāng hèn rǎn
fěn gǎo sè lí xiāng, rěn zhòng niān dēng yè cái jiǎn

66068诗词网