贺新郎

作者:王庚

贺新郎原文及朗读

满劝黄封酒。
是年年、春色长绕,径花宫柳。
碧水丹山添清气,岁月兰亭癸丑。
看枢极、光腾台斗。
细数中书堂壁记,自欧韩、富范题名后,还有似、我公否。
好知天意生贤候,正造化安排,孕出五阳之秀。
何物一阴犹踯躅,尽决还公只手。
这一着、邦家之寿。
宰相时来须教做,算人间、是处鱼羹有。
名与节,久轩久。

贺新郎拼音版

mǎn quàn huáng fēng jiǔ
shì nián nián chūn sè cháng rào, jìng huā gōng liǔ
bì shuǐ dān shān tiān qīng qì, suì yuè lán tíng guǐ chǒu
kàn shū jí guāng téng tái dòu
xì shù zhōng shū táng bì jì, zì ōu hán fù fàn tí míng hòu, hái yǒu shì wǒ gōng fǒu
hǎo zhī tiān yì shēng xián hòu, zhèng zào huà ān pái, yùn chū wǔ yáng zhī xiù
hé wù yī yīn yóu zhí zhú, jǐn jué hái gōng zhī shǒu
zhè yī zhāo bāng jiā zhī shòu
zǎi xiàng shí lái xū jiào zuò, suàn rén jiān shì chù yú gēng yǒu
míng yǔ jié, jiǔ xuān jiǔ

66068诗词网