贺新郎

作者:王义山

贺新郎原文及朗读

自笑斟。
作皤然一老,逍遥东湖湖曲。
好事爆然来子舍,报道生孙新浴。
算天也、从人所欲。
万事足虽缘有子,见孙时、万事方为足。
诗礼脉,今有续。
吾家本是山阴族。
见生来、风神稍秀,足娱吾目。
吾子吾孙同此月,日月才争五六。
喜听得、欢声满目。
愚鲁聪明天所赋,只无灾无难为多福。
且愿汝,书勤读。

贺新郎拼音版

zì xiào zhēn
zuò pó rán yī lǎo, xiāo yáo dōng hú hú qū
hǎo shì bào rán lái zǐ shě, bào dào shēng sūn xīn yù
suàn tiān yě cóng rén suǒ yù
wàn shì zú suī yuán yǒu zi, jiàn sūn shí wàn shì fāng wèi zú
shī lǐ mài, jīn yǒu xù
wú jiā běn shì shān yīn zú
jiàn shēng lái fēng shén shāo xiù, zú yú wú mù
wú zi wú sūn tóng cǐ yuè, rì yuè cái zhēng wǔ liù
xǐ tīng dé huān shēng mǎn mù
yú lǔ cōng míng tiān suǒ fù, zhǐ wú zāi wú nán wéi duō fú
qiě yuàn rǔ, shū qín dú

66068诗词网