声声慢

作者:奚?

声声慢原文及朗读

秋声淅沥,楚棹吴鞭,相逢易老颜色。
桐竹鸣骚音韵,水云空觅。
炎凉自今自古,信浮生、有谁禁得。
漫回首,问黄花还念,故人犹客。
莫管红香狼籍。
兰蕙冷,偏他露知霜识。
木落山空心事,对秋明白。
征衣暗尘易染,算江湖、随人宽窄。
正无据,看寒蟾、飞上暮碧。

声声慢拼音版

qiū shēng xī lì, chǔ zhào wú biān, xiāng féng yì lǎo yán sè
tóng zhú míng sāo yīn yùn, shuǐ yún kōng mì
yán liáng zì jīn zì gǔ, xìn fú shēng yǒu shuí jìn dé
màn huí shǒu, wèn huáng huā hái niàn, gù rén yóu kè
mò guǎn hóng xiāng láng jí
lán huì lěng, piān tā lù zhī shuāng shí
mù luò shān kōng xīn shì, duì qiū míng bái
zhēng yī àn chén yì rǎn, suàn jiāng hú suí rén kuān zhǎi
zhèng wú jù, kàn hán chán fēi shàng mù bì

66068诗词网