水调歌头

作者:荣樵仲

水调歌头原文及朗读

既难求富贵,何处没溪山。
不成天也,不容我去乐清闲。
短褐宽裁疏葛,柱杖横拖瘦玉,着个竹皮冠。
弄影碧霞里,长啸翠微间。
醉时歌,狂时舞,困时眠。
け然自得,了无一点俗相干。
拟把清风明月,剪作长篇短阕,留与世人看。
待倩月边女,归去借青鸾。

水调歌头拼音版

jì nán qiú fù guì, hé chǔ méi xī shān
bù chéng tiān yě, bù róng wǒ qù yuè qīng xián
duǎn hè kuān cái shū gé, zhù zhàng héng tuō shòu yù, zhe gè zhú pí guān
nòng yǐng bì xiá lǐ, cháng xiào cuì wēi jiān
zuì shí gē, kuáng shí wǔ, kùn shí mián
rán zì dé, liǎo wú yì diǎn sú xiāng gān
nǐ bǎ qīng fēng míng yuè, jiǎn zuò cháng piān duǎn què, liú yǔ shì rén kàn
dài qiàn yuè biān nǚ, guī qù jiè qīng luán

66068诗词网