西江月

作者:周密

西江月原文及朗读

情缕红丝冉冉,啼花碧袖荧荧。
迷香双蝶下庭心。
一行帘影。
北里红红短梦,东风雁雁前尘。
称消不过牡丹情。
中半伤春酒病。

西江月拼音版

qíng lǚ hóng sī rǎn rǎn, tí huā bì xiù yíng yíng
mí xiāng shuāng dié xià tíng xīn
yī xíng lián yǐng
běi lǐ hóng hóng duǎn mèng, dōng fēng yàn yàn qián chén
chēng xiāo bù guò mǔ dān qíng
zhōng bàn shāng chūn jiǔ bìng

66068诗词网