瑞鹤仙

作者:熊禾

瑞鹤仙原文及朗读

翠旗迎风辇。
正金母、西游瑶台宝殿。
蓬莱都历遍。
□飘然来到,笙歌庭院。
朱颜绿鬓。
须尽道、人间罕见。
更恰恰占得,美景良辰,小春天暖。
开宴。
画堂深处,银烛高烧,珠帘任卷。
香浮宝篆。
翻舞袖,掩歌扇。
看兰孙桂子,成团成簇,共捧金荷齐劝。
□从今、鹤算龟龄,天长地远。

瑞鹤仙拼音版

cuì qí yíng fēng niǎn
zhèng jīn mǔ xī yóu yáo tái bǎo diàn
péng lái dōu lì biàn
piāo rán lái dào, shēng gē tíng yuàn
zhū yán lǜ bìn
xū jǐn dào rén jiān hǎn jiàn
gèng qià qià zhàn dé, měi jǐng liáng chén, xiǎo chūn tiān nuǎn
kāi yàn
huà táng shēn chù, yín zhú gāo shāo, zhū lián rèn juǎn
xiāng fú bǎo zhuàn
fān wǔ xiù, yǎn gē shàn
kàn lán sūn guì zǐ, chéng tuán chéng cù, gòng pěng jīn hé qí quàn
cóng jīn hè suàn guī líng, tiān cháng dì yuǎn

66068诗词网