鹊桥仙

作者:詹无咎

鹊桥仙原文及朗读

龟儿吐火,鹤儿衔火。
药线上、轮儿走火。
十胜一斗七星毯,一架上、有许多包裹。
梨花数朵。
杏花数朵。
又开放、牡丹数朵。
便当场好手路歧人,也须教、点头咽唾。

鹊桥仙拼音版

guī ér tǔ huǒ, hè ér xián huǒ
yào xiàn shàng lún ér zǒu huǒ
shí shèng yī dòu qī xīng tǎn, yī jià shàng yǒu xǔ duō bāo guǒ
lí huā shù duǒ
xìng huā shù duǒ
yòu kāi fàng mǔ dān shù duǒ
biàn dāng chǎng hǎo shǒu lù qí rén, yě xū jiào diǎn tóu yàn tuò

66068诗词网