贺新郎

作者:邵桂子

贺新郎原文及朗读

新雨黄花路。
看清江、旌旗千骑,使君东去。
万里归来城头角,吹彻家山旧处。
惜洲鹭、留君不驻。
白发遗民壶觞语,笑浣花邻里来襦裤。
夸见早,恨来暮。
故人只在山中住。
记年时、肠断相望,天风海雨。
满鬓星星华发少,君鬓尚今青否。
休夸说、神仙官府。
玉笥平生清入梦,会有时、乘兴携吾侣。
就君醉,为君舞。

贺新郎拼音版

xīn yǔ huáng huā lù
kàn qīng jiāng jīng qí qiān qí, shǐ jūn dōng qù
wàn lǐ guī lái chéng tóu jiǎo, chuī chè jiā shān jiù chù
xī zhōu lù liú jūn bù zhù
bái fà yí mín hú shāng yǔ, xiào huàn huā lín lǐ lái rú kù
kuā jiàn zǎo, hèn lái mù
gù rén zhī zài shān zhōng zhù
jì nián shí cháng duàn xiāng wàng, tiān fēng hǎi yǔ
mǎn bìn xīng xīng huá fà shǎo, jūn bìn shàng jīn qīng fǒu
xiū kuā shuō shén xiān guān fǔ
yù sì píng shēng qīng rù mèng, huì yǒu shí chéng xìng xié wú lǚ
jiù jūn zuì, wèi jūn wǔ

66068诗词网