作者:无名氏

红原文及朗读

粉香尤嫩,衾寒可惯。
怎奈向、春心已转。
玉容别是,一般闲婉。
悄不管、桃红香浅。
月影帘栊,金琼波面。

红拼音版

fěn xiāng yóu nèn, qīn hán kě guàn
zěn nài xiàng chūn xīn yǐ zhuǎn
yù róng bié shì, yì bān xián wǎn
qiāo bù guǎn táo hóng xiāng qiǎn
yuè yǐng lián lóng, jīn qióng bō miàn

66068诗词网