临江仙

作者:无名氏

临江仙原文及朗读

竹里行厨草草,花边系马匆匆。
使君移传意何穷。
儿童随骑火,猿鹤避歌钟。
梅雪自欺舞态,烛花先放春红。
酒醒人散夜堂空。
殷勤松上月,独照老仙翁。

临江仙拼音版

zhú lǐ xíng chú cǎo cǎo, huā biān xì mǎ cōng cōng
shǐ jūn yí chuán yì hé qióng
ér tóng suí qí huǒ, yuán hè bì gē zhōng
méi xuě zì qī wǔ tài, zhú huā xiān fàng chūn hóng
jiǔ xǐng rén sàn yè táng kōng
yīn qín sōng shàng yuè, dú zhào lǎo xiān wēng

66068诗词网