满江红

作者:柳永

满江红原文及朗读

万恨千愁,将年少、衷肠牵系。
残梦断、酒醒孤馆,夜长无味。
可惜许枕前多少意,到如今两总无终始。
独自个、赢得不成眠,成憔悴。
添伤感,将何计。
空只恁,厌厌地。
无人处思量,几度垂泪。
不会得都来些子事,甚恁底死难拚弃。
待到头、终久问伊看,如何是。

满江红拼音版

wàn hèn qiān chóu, jiāng nián shào zhōng cháng qiān xì
cán mèng duàn jiǔ xǐng gū guǎn, yè zhǎng wú wèi
kě xī xǔ zhěn qián duō shǎo yì, dào rú jīn liǎng zǒng wú zhōng shǐ
dú zì gě yíng de bù chéng mián, chéng qiáo cuì
tiān shāng gǎn, jiāng hé jì
kōng zhǐ nèn, yàn yàn dì
wú rén chù sī liang, jǐ dù chuí lèi
bú huì dé dōu lái xiē zǐ shì, shén nèn dǐ sǐ nàn pàn qì
dài dào tóu zhōng jiǔ wèn yī kàn, rú hé shì

66068诗词网