导引

作者:无名氏

导引原文及朗读

返虞长乐,犹是忆宾天。
何事驾仙。
箫笳仪卫辞宫阙,移仗入云烟。
于皇清庙敞华筵。

导引拼音版

fǎn yú cháng lè, yóu shì yì bīn tiān
hé shì jià xiān
xiāo jiā yí wèi cí gōng què, yí zhàng rù yún yān
yú huáng qīng miào chǎng huá yán

66068诗词网