女冠子

作者:无名氏

女冠子原文及朗读

同云密布。
撒梨花、柳絮飞舞。
楼台诮似玉。
向红炉暖阁院宇。
深庭广排筵会,听笙歌犹未彻,渐觉轻寒,透帘穿户。
乱飘僧舍,密洒歌楼,酒帘如故。
想樵人、山径迷踪路。
料渔人、收纶罢钓归南浦。
路无伴侣。
见孤村寂寞,招酒旗斜处。

女冠子拼音版

tóng yún mì bù
sā lí huā liǔ xù fēi wǔ
lóu tái qiào shì yù
xiàng hóng lú nuǎn gé yuàn yǔ
shēn tíng guǎng pái yán huì, tīng shēng gē yóu wèi chè, jiàn jué qīng hán, tòu lián chuān hù
luàn piāo sēng shè, mì sǎ gē lóu, jiǔ lián rú gù
xiǎng qiáo rén shān jìng mí zōng lù
liào yú rén shōu lún bà diào guī nán pǔ
lù wú bàn lǚ
jiàn gū cūn jì mò, zhāo jiǔ qí xié chù

66068诗词网