水调歌头

作者:无名氏

水调歌头原文及朗读

尧历庆良月,管换新冬。
玉成西爽,五云拂晓画楼东。
人指谢家庭砌,眼底猗兰奕叶,特地茁新丛。
不是善根种,争得占春风。
步鹏程,名虎榜,早收功。
建安衣钵,定知他日属奇童。
且说而今胜事,珠履三千称贺,相对醉颜红。
拜贺无他语,相庆黑头公。

水调歌头拼音版

yáo lì qìng liáng yuè, guǎn huàn xīn dōng
yù chéng xī shuǎng, wǔ yún fú xiǎo huà lóu dōng
rén zhǐ xiè jiā tíng qì, yǎn dǐ yī lán yì yè, tè dì zhuó xīn cóng
bú shì shàn gēn zhǒng, zhēng de zhàn chūn fēng
bù péng chéng, míng hǔ bǎng, zǎo shōu gōng
jiàn ān yī bō, dìng zhī tā rì shǔ qí tóng
qiě shuō ér jīn shèng shì, zhū lǚ sān qiān chēng hè, xiāng duì zuì yán hóng
bài hè wú tā yǔ, xiāng qìng hēi tóu gōng

66068诗词网