献天寿令

作者:无名氏

献天寿令原文及朗读

阆苑人间虽隔,遥闻圣德弥高。
西离仙镜下云霄。
来献千岁灵桃。
上祝皇龄齐天久,犹舞蹈、贺贺圣朝。

献天寿令拼音版

làng yuàn rén jiān suī gé, yáo wén shèng dé mí gāo
xī lí xiān jìng xià yún xiāo
lái xiàn qiān suì líng táo
shàng zhù huáng líng qí tiān jiǔ, yóu wǔ dǎo hè hè shèng cháo

66068诗词网