西江月

作者:向子

西江月原文及朗读

见处莫教认着,无心慎勿沈空。
本无背面与初终。
说了还同说梦。
欲识芗林居士,真成渔父家风。
收丝垂钓月明中。
总是神通妙用。

西江月拼音版

jiàn chù mò jiào rèn zhe, wú xīn shèn wù shěn kōng
běn wú bèi miàn yǔ chū zhōng
shuō le hái tóng shuō mèng
yù shí xiāng lín jū shì, zhēn chéng yú fù jiā fēng
shōu sī chuí diào yuè míng zhōng
zǒng shì shén tōng miào yòng

66068诗词网