酒泉子

作者:潘阆

酒泉子原文及朗读

长忆观潮,满郭人争江上望。
来疑沧海尽成空。
万面鼓声中。
弄涛儿向涛头立。
手把红旗旗不湿。
别来几向梦中看。
梦觉尚心寒。

酒泉子拼音版

zhǎng yì guān cháo, mǎn guō rén zhēng jiāng shàng wàng
lái yí cāng hǎi jǐn chéng kōng
wàn miàn gǔ shēng zhōng
nòng tāo ér xiàng tāo tóu lì
shǒu bà hóng qí qí bù shī
bié lái jǐ xiàng mèng zhōng kàn
mèng jué shàng xīn hán

66068诗词网