菩萨蛮

作者:黄庭坚

菩萨蛮原文及朗读

半烟半雨溪桥畔。
渔翁醉着无人唤。
疏懒意何长。
春风花草香。
江山如有待。
此意陶潜解。
问我去何之。
君行到自知。

菩萨蛮拼音版

bàn yān bàn yǔ xī qiáo pàn
yú wēng zuì zhe wú rén huàn
shū lǎn yì hé zhǎng
chūn fēng huā cǎo xiāng
jiāng shān rú yǒu dài
cǐ yì táo qián jiě
wèn wǒ qù hé zhī
jūn xíng dào zì zhī

66068诗词网