望湘人

作者:贺铸

望湘人原文及朗读

厌莺声到枕,花气动帘,醉魂愁梦相半。
被惜馀熏,带惊剩眼。
几许伤春春晚。
泪竹痕鲜,佩兰香老,湘天浓暖。
记小江、风月佳时,屡约非烟游伴。
须信鸾弦易断。
奈云和再鼓,曲终人远。
认罗袜无踪,旧处弄波清浅。
青翰棹舣,白苹洲畔。
尽木临皋飞观。
不解寄、一字相思,幸有归来双燕。

望湘人拼音版

yàn yīng shēng dào zhěn, huā qì dòng lián, zuì hún chóu mèng xiāng bàn
bèi xī yú xūn, dài jīng shèng yǎn
jǐ xǔ shāng chūn chūn wǎn
lèi zhú hén xiān, pèi lán xiāng lǎo, xiāng tiān nóng nuǎn
jì xiǎo jiāng fēng yuè jiā shí, lǚ yuē fēi yān yóu bàn
xū xìn luán xián yì duàn
nài yún hé zài gǔ, qū zhōng rén yuǎn
rèn luó wà wú zōng, jiù chù nòng bō qīng qiǎn
qīng hàn zhào yǐ, bái píng zhōu pàn
jǐn mù lín gāo fēi guān
bù jiě jì yī zì xiāng sī, xìng yǒu guī lái shuāng yàn

66068诗词网