永遇乐

作者:辛弃疾

永遇乐原文及朗读

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。
舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。
斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。
想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。
元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。
四十三年,望中犹记,烽火扬州路。
可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。
凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否。

永遇乐拼音版

qiān gǔ jiāng shān, yīng xióng wú mì, sūn zhòng móu chù
wǔ xiè gē tái, fēng liú zǒng bèi, yǔ dǎ fēng chuī qù
xié yáng cǎo shù, xún cháng xiàng mò, rén dào jì nú céng zhù
xiǎng dāng nián, jīn gē tiě mǎ, qì tūn wàn lǐ rú hǔ
yuán jiā cǎo cǎo, fēng láng jū xū, yíng de cāng huáng běi gù
sì shí sān nián, wàng zhōng yóu jì, fēng huǒ yáng zhōu lù
kě kān huí shǒu, fú lí cí xià, yī piàn shén yā shè gǔ
píng shuí wèn, lián pō lǎo yǐ, shàng néng fàn fǒu

66068诗词网