南乡子

作者:张炎

南乡子原文及朗读

晴野事春游。
老去寻诗苦未休。
一似浣花溪上路,清幽。
烟草纤纤水自流。
何处偶迟留。
犹未忘情是酒筹。
童子策驴人已醉,知不。
醉里眉攒万国愁。

南乡子拼音版

qíng yě shì chūn yóu
lǎo qù xún shī kǔ wèi xiū
yī sì huàn huā xī shàng lù, qīng yōu
yān cǎo xiān xiān shuǐ zì liú
hé chǔ ǒu chí liú
yóu wèi wàng qíng shì jiǔ chóu
tóng zǐ cè lǘ rén yǐ zuì, zhī bù
zuì lǐ méi zǎn wàn guó chóu

66068诗词网