感皇恩

作者:晁补之

感皇恩原文及朗读

常岁海棠时,偷闲须到。
多病寻芳懒春老。
偶来恰值,半谢妖绕犹好。
便呼诗酒伴,同倾倒。
繁枝高荫,疏枝低绕。
花底杯盘花影照。
多情一片,恨我归来不早。
断肠铺碎锦,门前道。

感皇恩拼音版

cháng suì hǎi táng shí, tōu xián xū dào
duō bìng xún fāng lǎn chūn lǎo
ǒu lái qià zhí, bàn xiè yāo rào yóu hǎo
biàn hū shī jiǔ bàn, tóng qīng dǎo
fán zhī gāo yīn, shū zhī dī rào
huā dǐ bēi pán huā yǐng zhào
duō qíng yī piàn, hèn wǒ guī lái bù zǎo
duàn cháng pù suì jǐn, mén qián dào

66068诗词网